Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Leeswijzer en samenvatting

In deze 3e kwartaalrapportage 2022:

 • Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
 • Is de post Onvoorzien dit kwartaal niet aangewend en er resteert een saldo van €140.000;
 • Treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
  • Er is binnen het programma Leefomgeving 1 prestatie gewijzigd.
 • Wordt op Programmaniveau toegelicht:
  • De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
  • De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
  • Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022;
  • De stand van zaken van de lopende investeringen.
 • Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2022;
 • Wordt een nieuwe reserve "Reserve MO-BW Lokaal" ingesteld en wordt de huidige reserve "Reserve MO-BW" hernoemd naar "Reserve MO-BW Regionaal".
 • Wordt een nieuwe voorziening "Voorziening verlofsparen" ingesteld.
 • Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
 • Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd;
 • Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de bijlagen 1 en 2. .