Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

De uitkomst van de begroting wijzigt door (autonome) ontwikkelingen en knelpunten bestaand beleid.  

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

1

Saldo uitkomst begroting 2022-2026

0

4.392

6.055

24.089

245

2

(Autonome) ontwikkelingen

5.009

-92

-1.407

-1.533

4.083

3

Knelpunten bestaand beleid

-1.480

-340

0

0

0

Saldo

3.529

3.960

4.648

22.556

4.328

Waarvan eenmalig

3.529

3.960

4.648

22.556

5.547

Waarvan structureel

0

0

0

0

-1.219

De uitkomst van het jaar 2026 is positief, dit door de eenmalige compensatie van de AU (septembercirculaire 2022) voor het ravijnjaar 2026 ter hoogte van €5.547.000 .  Vooralsnog zien wij deze toevoeging als incidenteel. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of (een deel van) het tekort wordt opgelost door de aanpassing van de normeringssystematiek algemene uitkering of via verruiming van het eigen belastinggebied. 

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2022 €3.529.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit om een extra buffer te hebben voor het opvangen van de nadelen als gevolg van de forse prijsstijgingen en oplopende (bouw)kosten. Deze krijgen hun weerslag op de exploitatiebegroting 2023 en verder en de (lopende) projecten o.a. de bouw van de sportvoorziening Bathmen, school en sporthal Marke Zuid. Met name de septembercirculaire heeft een positieve uitwerking op de saldi gehad. De bedragen in 2023-2026 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2023.