Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Opvang Oekraïense vluchtelingen 

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hierbij om voorzieningen voor onderdak, maandelijkse financiële toelage (eet- en leefgeld) etc. Verantwoording over de opvang van Oekraïense vluchtelingen vindt plaats via Programma Veiligheid. Gemeenten ontvangen voor de opvang van Oekraïners een normbedrag per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek (€100 van 1 maart tot en met 15 oktober 2022; €83 met ingang van 16 oktober 2022), en daarnaast een normbedrag van €210 per persoon in de particuliere opvang per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. Het is onzeker of de normbedragen ongewijzigd zullen blijven. Bovendien weten we niet tot wanneer de voorzieningen in stand moeten worden gehouden en zullen we rekening moeten houden met herstelkosten (in oorspronkelijke staat brengen van de voorzieningen). 
We blijven monitoren of alle kosten binnen de rijksbijdragen zijn op te vangen. Voor nu is het nog te vroeg om een conclusie te trekken. Naast de bovengenoemde regeling opvang ontheemden lopen er via programma Jeugd en Onderwijs specifieke regelingen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Daarnaast is een rijksregeling in voorbereiding voor de kosten van voorschoolse educatie.

Renteresultaat

Het verwachte renteresultaat daalt met €210.900. Het rentepercentage dat aan de grondexploitatie is voor 2022 vastgesteld op 2,23% (was 2,41%). Dit leidt tot een daling van het renteresultaat van €183.100.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen grote afwijkingen te melden welke politieke discussies opleveren. De prijsstijgingen worden in zijn algemeenheid toegelicht en uitgezocht.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen, betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

A1 Bedrijvenpark Deventer

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

De Marke Zuid

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

De Nieuwe Keizer

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Op koers

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer

Op koers

Op koers

Op koers

Initiatieffase

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .