Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Bij de 3e kwartaalrapportage wordt voorgesteld met betrekking tot de exploitatiebudgetten 2022 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma’s een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld.

(bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Budgetoverhevelingen

15.224

1.446

-13.778

Hierin zitten een aantal grote projecten Burgerweeshuis (€3,8 miljoen, MJOP-Mind €1,4 miljoen, Regionale woonzorg voorziening €1,4 miljoen, Stelpost corona €1,2 miljoen).