Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Corona

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken .

De corona middelen die nog vrij beschikbaar zijn bestaan uit;  

  • een algemeen deel  
  • een budget voor cultuur.  

In 2020 heeft het college een afwegingskader corona vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is net als voor 2020 ook in 2021 een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Op 11 mei 2022 heeft de raad de tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen 2021 gemeente Deventer vastgesteld. Wij hebben nog een veegactie uitgezet naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen aanvragen ingediend. In de bijlage treft u een specificatie aan.

De subsidieregeling loopt tot 1 maart 2023. Het voorstel om van de resterende middelen €1,2 miljoen over te hevelen naar 2023. Het restantbudget van €0,5 miljoen blijft beschikbaar voor nagekomen aanvragen 2022.

a. Algemeen budget

Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar:

bedragen x €1 -/- = nadeel

2022

Beschikbaar na 2e kwartaalrapportage 2022

1.656.000

Voorstel 3e kwartaalrapportage 2022: Veegactie

-174.723

Saldo 3e kwartaalrapportage 2022

1.481.277

b. Budget cultuur

Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar:

bedragen x €1 -/- = nadeel

2022

Beschikbaar na 2e kwartaalrapportage 2022

542.000

Voorstel 3e kwartaalrapportage 2022:

Veegactie

-117.167

Lagere aanwending TVL middelen t.o.v. 2e kwartaalrapportage 2022 Schouwburg

50.000

Deventer Schouwburg

-208.000

Saldo 3e kwartaalrapportage 2022

266.833

In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op:  

  • De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen.  
  • Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken.  
  • Het subsidietraject te versnellen.  
  • De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus.

Op basis van het verdelingsbesluit 2021 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. Voor Kunst, Cultuur en Erfgoed betreft het een bedrag van €117.167.

Deventer Schouwburg

De terugvordering van TVL-middelen van het Rijk aan Deventer Schouwburg ter hoogte van €400.000 volledig te compenseren en hiervoor ter dekking de reeds gereserveerde corona-compensatiemiddelen uit het 2e kwartaal 2022 in te zetten. In de 2e kwartaalrapportage was hier €450.000 voor opgenomen. Dit resulteert in een lagere aanwending van €50.000

Het gepresenteerde exploitatietekort (raadsmededeling 2022-940 ) over 2022 €618.000 te compenseren vanuit twee bronnen;

  1. de algemene middelen voor het structurele exploitatietekort van gemiddeld €410.000 zie toelichting op het programma;
  2. de resterende corona-compensatiemiddelen voor cultuur voor het incidentele tekort van €208.000.