Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

De positieve uitkomst van de 2e kwartaalrapportage van €16.160.0000 is toegevoegd aan de uitkomst van de begroting 2023 voor aanwending nieuw beleid.  Op 9 november 2022 heeft de raad de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. Tijdens de Begrotingsraad is een aantal amendementen aangenomen welke invloed hebben op het begrotingssaldo. Daarnaast is er een raadsbesluit genomen op 30 november 2022, voor uitbreiding van Kindcentrum Rivierenwijk.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

1

Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2022

16.160

-

-

-

-

2

Aanwending Nieuw beleid bij Begroting 2023

-16.160

-

-

-

-

Uitkomst begroting 2023-2026

0

4.765

6.283

24.217

313

3

Amendementen Begrotingsraad 9 november 2022

a

Herijking visie hoofdwegenstructuur

-200

b

Groen kan het dak op

-100

-100

c

Ondersteuning energiecoaches

-60

-60

-60

d

Klusbrigade Energie en klimaat

-30

e

Deventer steun aan Oekraine

-25

4

Raadsbesluit KC Rivierenwijk

0

42

-68

-68

-68

Saldo begroting 2022-2026

0

4.392

6.055

24.089

245

Kindcentrum Rivierenwijk

Op 30 november (2022-924) heeft de raad een aanvullend krediet verleend. Als gevolg van een fors tegenvallend aanbestedingsresultaat kan het schoolbestuur van het Kindcentrum Rivierenwijk de noodzakelijke en in 2020 en 2021 goedgekeurde uitbreiding van het schoolgebouw niet realiseren zonder dat de gemeente een aanvullend krediet verleend. Uitgaande van oplevering in het jaar 2023 vangen de kapitaallasten in het jaar 2024 aan. De al geraamde kapitaallasten in 2023 komen te vervallen hetgeen een voordeel van ruim €42.000 betekent. Vanaf 2024 nemen de kapitaallasten toe met afgerond €68.000.