Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Grondbeleid

Ontwikkelingen grondexploitaties

Planresultaten

De planresultaten zijn gelijk aan de resultaten ten tijde van de zomeractualisatie in de 2e kwartaalrapportage 2022. In het kader van de Jaarrekening zal weer een volledige doorrekening plaatsvinden. Twee keer jaar jaarlijks vindt een volledige doorrekening plaats.

Risico’s

Het risicoprofiel is met €438.195 naar beneden bijgesteld. De gronden voor bedrijventerreinen Lettele en Looweg zijn inmiddels volledig uitgegeven. De grondexploitaties worden afgesloten en de risico’s vervallen (€95.000 dat niet meer ten laste van het weerstandsvermogen komt). Voor wat betreft Havenkwartier is de claim van Hegeman (Object One) vervallen. Zij gaan niet in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Daarmee is het risico vervallen dat voor €93.125 ten laste van het weerstandsvermogen kwam. Voor A1 bedrijvenpark is het risico dat de grondverkoop moeizaam (€250.000) zou kunnen gaan, vervallen. Echter, er is sprake van een marktkanteling. In het kader van de jaarrekening komen we daar cijfermatig op terug. Deze marktkanteling zou een negatief effect kunnen hebben op de planresultaten en de risico’s. Het is echter wel zo dat we zeker gedeeltelijk daar al wel degelijk op geanticipeerd hebben binnen de projecten voor wat betreft de risico’s.

Overig

Asfaltcentrale

De asfaltcentrale wil zijn productieproces moderniseren en verduurzamen. Om dit te kunnen doen is uitbreiding van de locatie noodzakelijk. Die ruimte kan gevonden worden door een naastgelegen kavel te betrekken bij de asfaltcentrale. De desbetreffende aansluitende gronden zijn in bezit van de gemeente, in erfpacht uitgegeven. Dat maakt wel een bedrijfsverplaatsing noodzakelijk. Binnen de uitgiftestrategie van het A1 Bedrijvenpark is hiermee rekening gehouden. Alle betrokken partijen zijn in beginsel positief over deze transacties, maar zijn er nog niet in geslaagd financieel haalbare afspraken daarover te maken. Om die reden is het adviesbureau Twijnstra Gudde door de partijen gevraagd hierin te adviseren. Begin 2023 wordt duidelijk of de plannen haalbaar zijn.

Raadsbesluit locatiekeuze en programma resulteren in negatief exploitatieresultaat

Op basis van brede participatie heeft de raad door vaststelling van de routekaart een definitieve locatiekeuze gemaakt. Bovendien bevat de routekaart kaders ten aanzien van het woningbouwprogramma. Door de locatiekeuze ontstaat direct een aanzienlijke waardevermeerdering van de grond. Dit betekent dat de gemeente een hogere prijs moet betalen (prijs voor ruwe bouwgrond). Daarnaast resulteert een programma met goedkope/betaalbare woningen, mede door de fors gestegen stichtingskosten, in relatief lage grondopbrengsten. Deze factoren hebben zowel aan de kosten als de opbrengstenkant hun weerslag op het te verwachten grondexploitatieresultaat.
Beheersmaatregelen: Om te komen tot een minder negatief, dan wel neutraal grondexploitatieresultaat wordt gezocht naar mogelijkheden om te komen tot optimalisatie.

X-kosten

De post programmamanagement en uitvoeringskaders kent voor het jaar 2022 een begrootte uitgave van €596.467. Aan het begin van het vierde kwartaal is op deze post een bedrag geboekt van €556.000 waardoor er nog een ruimte resteert van €40.000. Op de boekingen vindt nog een correctie plaats, maar aan het eind van het jaar wordt een overschrijding verwacht van €70.000. Voorstellen voor een structurele oplossing van deze situatie worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringskader ‘Financiële spelregels grondbeleid’ zodra de contouren van het nieuwe grondbeleid zijn bepaald.

X6.010 programmanagement

In de ramingen is ervan uitgegaan dat het gebiedsmanagement Centrumschil in geheel 2022 al zou spelen. In het licht van het faciliterende grondbeleid is o.m. de functie programmamanager niet fulltime zodat er jaarlijks ruimte is voor andere activiteiten. De opdracht voor de Centrumschil is pas medio 2022 afgegeven zodat er minder uren op zijn geschreven. In het laatste kwartaal 2022 kan dat niet meer worden ingelopen. Dat is immers ook het kwartaal waarin de werkzaamheden rondom de jaarrekening veel uren vraagt. Bij de beoordeling van de portefeuille grondexploitaties toetsen we of er sprake is van vennootschapsbelastingplicht (VPB). Daarbij worden ook ondersteunende advieskosten gemaakt, waarmee tot op heden geen rekening is gehouden.
Ingeschat wordt een tekort op deze post van circa €50.000.

X6.104 uitvoeringskaders

Binnen deze post is sprake van niet voorziene activiteiten voor juridisch advies, verband houdend met het Didam-arrest en met tijdrovende afhandeling van WOO-verzoeken. In het laatste kwartaal vindt nog een correctie plaats op de geschreven uren, maar per saldo verwachten we een overschrijding van €20.000 aan het eind van het jaar.