Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

In de 3e kwartaalrapportage 2022 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022 en verder genoemd op basis van laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen.

Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen. 

In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de corona veegronde 2021 verwerkt. Tot en met 31 oktober 2022 konden maatschappelijke instellingen een aanvraag indienen voor (aanvullende) coronacompensatie. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. 

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2022 €3.529.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit om een extra buffer te hebben voor het opvangen van de nadelen als gevolg van de forse prijsstijgingen en oplopende (bouw)kosten. Deze krijgen hun weerslag op de exploitatiebegroting 2023 en verder en de (lopende) projecten o.a. de bouw van de sportvoorziening Bathmen, school en sporthal Marke Zuid. Met name de septembercirculaire heeft een positieve uitwerking op de saldi gehad. De bedragen in 2023-2026 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2023.