Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Portefeuillehouder

I. Duursma-Wigger

Rapportagedatum

3e kwartaal 2022

Basisinformatie Project

Op 26 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over de huisvesting Burgerweeshuis op basis van de onderzoeken naar fasering op de alternatieve locaties (4advies) en naar de businesscase/ exploitatie van een toekomstbestendig poppodium (Berenschot). In opdracht van de raad zijn twee scenario’s onderzocht, in samenwerking met Burgerweeshuis: verbouwing van de huidige locatie of vestiging op een alternatieve locatie. Voor het scenario van een alternatieve locatie heeft de raad gevraagd om de mogelijkheden van fasering te onderzoeken en om ter afronding van de initiatieffase één voorkeursscenario voor te leggen. In het raadsvoorstel waarover op 26 januari jl. is besloten is het scenario ‘In één keer over’ naar de Sint Olafstraat 5 als voorkeursscenario voorgelegd.

De raad heeft het college opgedragen het huisvestingsproject Burgerweeshuis aan te merken als groot project zoals bedoeld in de Leidraad Grote Projecten (Voorjaarsnota 2021, motie 10b.1). Conform raadsbesluit en leidraad is het project overgegaan naar de Verkenningsfase met als doel/ projectresultaat najaar 2022 een raadsbesluit over het verfijningsonderzoek naar de voorkeurslocatie (incl. risico’s en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en businesscase/ exploitatie BWH).  

Binnen de Verkenningsfase onderscheiden we, conform de Evaluatie Leidraad Grote Projecten, de Definitie-, Ontwerp- (VO en DO) en Voorbereidingsfase. Met dit raadsbesluit wordt de Definitiefase afgerond. Bij een ‘GO’ besluit gaat het project over naar de Ontwerpfase, waarover de raad besluit.

Het raadsbesluit van 26 januari 2022 is gegaan over het voorstel van het college om:

  • De initiatieffase af te ronden op basis van het Initiatiefdocument huisvesting Burgerweeshuis
  • Het college opdracht te geven de Verkenningsfase te starten voor de Sint Olafstraat 5 op basis van het scenario ‘in een keer over’
  • Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verfijningsonderzoek en dit te dekken uit de gereserveerde € 4 miljoen voor de huisvesting van het Burgerweeshuis
  • Het project te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten

Achtergrond
De aanleiding voor het onderzoek naar een toekomstscenario voor Burgerweeshuis komt voort uit twee invalshoeken: cultuur en vastgoed. Het nadenken over de toekomst van deze culturele instelling is het afgelopen decennium een doorgaand proces geweest. Burgerweeshuis is sinds 1984 als jongerencentrum gevestigd aan de Bagijnenstraat en wordt sinds 1994 gebruikt als toonaangevend poppodium dat jaarlijks circa 70.000 bezoekers trekt. Burgerweeshuis vormt als poppodium  een belangrijke schakel in de keten popmuziek in Landsdeel Oost en is onderdeel van het Convenant van Basis tot Booster. Het gemeentelijk pand (en de huurovereenkomst) is echter niet meegegroeid met de bedrijfssituatie. De programmering en activiteiten die Burgerweeshuis uitvoert zijn niet meer passend in en op de huidige locatie. Dit heeft geleid tot geluidsoverlast en onrust bij omwonenden van Burgerweeshuis. De geluidsoverlast speelt al langer; in 2021 is aan Burgerweeshuis naar aanleiding van geluidsmetingen een last onder dwangsom opgelegd. Hierdoor heeft Burgerweeshuis noodzakelijk de programmering moeten afschalen. Vanwege de coronamaatregelen waren de activiteiten al op een lager pitje en deels geprogrammeerd in Burgerhaven, waar de coronamaatregelen beter konden worden toegepast. Hiervoor loopt een traject buiten de scope van dit project om, al houden beide trajecten elkaar nauw op de hoogte.  

Met dit project beoogt het college een volgende stap te zetten in de realisatie van een toekomstbestendig poppodium in de gemeente Deventer. In het Bestuursakkoord (2018-2022) is hierover het volgende opgenomen:

“Het Burgerweeshuis heeft plannen voor een grote verbouwing. In het najaar verschijnt een verfijningsonderzoek. Daarmee en met de Cultuurvisie, wordt duidelijk wat de behoeften en de mogelijkheden zijn en kunnen we keuzes maken. Zo komt een lang gekoesterde wens om het poppodium goede huisvesting te bieden, die past bij de kwaliteit van de programmering, dichterbij. Daarnaast willen we programmering die aantrekkelijk is voor jongeren en de instellingen worden daartoe uitgedaagd.”

Het nieuwe bestuursakkoord (2022-20226)
In het nieuwe bestuursakkoord is de ambitie voor Burgerweeshuis als volgt verwoord:
“De Nieuwe Keizer (DNK) en het Burgerweeshuis (BWH) geven we een blijvende toekomst in Deventer. Als de benodigde investeringen en exploitatiebijdragen uit de verkenningsfase niet significant afwijken (buiten uitzonderlijke prijsstijgingen) van de inzichten uit de initiatieffase, realiseren we DNK en het BWH. Voor het BWH wordt in de verkenningsfase ook het medegebruik door derden meegenomen als aandachtspunt voor de exploitatie.”
Daarom zullen we deze projecten in de besluitvorming in samenhang met elkaar voorbereiden.

Besluitvorming

Het traject dat zich richt op de definitiefase is gestart vanaf raadsbesluit d.d. 26 januari 2022. Dit raadsbesluit gaat onder andere over de uitkomst van het verfijningsonderzoek voor Sint Olafstraat 5 (incl. risico’s en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en businesscase/ exploitatiebegroting BWH) en het benodigd krediet voor de volgende fase. De definitiefase is in Q3 afgerond en gaat in november ter besluitvorming naar de raad.

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Het project dat zich richt op de definitiefase, is in Q1 2022 van start gegaan conform het raadsbesluit van 26 januari 2022 (2021-149). Bij dit besluit is een motie aangenomen, waarin de raad vraagt naar een startsessie om input te kunnen geven op de verkenningsfase. Voor deze startsessie die op 2 maart jl. heeft plaatsgevonden, heeft het college een raadsmededeling en het plan van aanpak voor de definitiefase aan de raad aangeboden. In deze startsessie is een toelichting gegeven op o.a. projectfasering, risico’s en beheersmaatregelen en op het verfijningsonderzoek. De raad heeft haar wensen, ideeën en suggesties meegegeven.  

Bureau 4advies heeft opdracht gekregen om het verfijningsonderzoek uit te voeren. Daarnaast is opdracht gegeven aan externe bureaus voor o.a. de bouwhistorische verkenning, constructief onderzoek, getekend Programma van Eisen (PvE), installatietechniek en akoestisch onderzoek. Het projectteam met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, Burgerweeshuis en BRUT heeft deze onderzoeken begeleid.

In het projectteam worden de risico’s van dit project regelmatig gemonitord. Een van de grootste risico’s is het niet kunnen verwerven van het pand Sint Olafstraat 5, waarin Burgerhaven – het pop-up podium van Burgerweeshuis is gevestigd, dat in particulier bezit is. Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan de transformatie opgave van het pand (met monumentale waarde) en risico’s gekoppeld aan de ontwikkeling van haveneiland, zoals infrastructuur cq. ontsluiting, parkeren en openbare ruimte, milieuaspecten en wonen (in dit verband de motie van de gemeenteraad over de gemeentelijke ambities t.a.v. wonen).

In Q3 is de definitiefase (deelfase 1 van de Verkenningsfase) voor Burgerweeshuis afgerond. In Q4 volgt besluitvorming in de raad over het verkennen van het samenvoegen van de functies van De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis onder één dak

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Voor dit project is bij raadsbesluit een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €150.000. Daarvan is tot 1 oktober 2022 €145.417 uitgegeven, waarvan €77.421 aan onderzoeken en €67.996 aan ureninzet. De kosten die we maken o.b.v. het collegebesluit met de huurverlenging van de Sint Olafststraat 5 worden gedekt uit de reeds gereserveerde middelen voor BWH (huurlasten €23.600 in Q3; huurverlenging loopt tot 1 april 2023). Daarnaast wordt het project vanuit programma middelen ondersteund door het expertbureau Building leisure.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Ja

In raadsvoorstel 2022-815 van 8-11-2022 wordt een toelichting gegeven op het benodigde investeringsbedrag.

Afwijking exploitatie?

Ja

In raadsvoorstel 2022-815 van 8-11-2022 wordt een toelichting gegeven op het benodigde exploitatiebedrag.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Tijdens de Verkenningsfase van het project huisvesting Burgerweeshuis is geconstateerd dat het project nog heel veel risico's kent die nu niet volledig te overzien of te beheersen zijn, waardoor de kosten van het project kunnen oplopen; deze risico's zijn - naast de vastgoed risico's - gekoppeld aan de ontwikkeling van haveneiland (eigendom/aankoop pand, infrastructuur cq. ontsluiting, parkeren en openbare ruimte, wonen, milieuaspecten). Dit heeft geleid tot de wens om eerst een alternatief te onderzoeken waarin de beide podiumfuncties van Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer op één plek, in één gebouw worden gesitueerd.

Planning

Afwijking begroting?

Ja

Afwijking totaalplanning?

Behoeft aandacht

In Q3 zien we dat realisatie vertraagd. Met het toevoegen van Definitiefase ‘onder één dak’ loopt de realisatie en oplevering mogelijk nog verder vertraging op. Indien gekozen wordt voor het scenario ‘onder één  dak’ start de VO fase niet na einde besluitvorming definitie fase BWH, maar 9 maanden later.

Communicatie

Communicatie

Op koers

De communicatie vanuit het project waarin zowel Burgerweeshuis als de gemeente zijn vertegenwoordigd, hangt nauw samen met de huidige situatie aan de Bagijnenstraat en de relatie met omwonenden.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 2 andere gemeentelijke trajecten waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden, namelijk:  

  • Ontwikkelbeeld Bergweide 3-4 en Havenkwartier en de aangenomen motie over wonen: de beide moties (BWH en Havenkwartier) hebben invloed op welke locatie en welke type woningen worden gebouwd op het Haveneiland.
  • Ambitiedocument Wonen en Voorzieningen – versterken arbeidsmarkt en verjongen: het belang van voorzieningen voor jongeren, waaronder een toekomstbestendig poppodium in het Havenkwartier, wordt in de routekaart onderschreven. Daarnaast zit er een stevige ambitie op groei en daarmee druk op (nieuwe) woningbouwlocaties.